صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین
قرارداد ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ( ADSL )
 
تعاریف
_ سازمان : سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی
_ شرکت : ارائه دهنده خدمات
_ مشترک : خریدار و یا مصرف کننده
_ شبکه شرکت : زیرساخت،تسهیلات و تجهیزات خطوط پر سرعت است که در مالکیت و تحت نظارت این شرکت قرار داشته و اداره ونگهداری می شوند.سیم کشی داخلی ساختمان مشترکین و همچنین تسهیلات و تجهیزاتی که در اختیار و تحت نظارت شرکت قرار ندارند را شامل نمی شوند .
_ تجهیزات مشترک : تجهیزات نصب شده در محل ارائه خدمات به مشترک ( شامل مودم ADSL  و جداکننده خط تلفن splitter).
_ مدار مشترک : خط تلفن بین تجهیزات شبکه و تجهیزات مشترک
_ حق اشتراک : هزینه ماهیانه سرویس برابر تعرفه ماهیانه اینترنت پر سرعت
_ دوره اشتراک : مدت زمان سرویس انتخابی که مشترک بر اساس تعرفه هزینه آن را پرداخت می نماید .
_ ترافیک دوره اشتراک : مجموع حجم تبادل بسته های اطلاعاتی ارسالی و دریافتی از شبکه
_ اتمام قرارداد : عبارتست از مصرف ترافیک دوره اشتراک و یا سپری شدن دوره اشتراک هر کدام که زودتر اتفاق افتد .
_ وقفه در خدمات : وقفه در مبادله بسته های IP  که از طریق شبکه بین تجهیزات مشترک و هر نشانی IP  بر روی شبکه عمومی اینترنت .
_ نماینده : شخصیت حقوقی یا حقیقی منتخب و دارای مجوز از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جهت فروش خدمات در منطقه فعالیت .
ماده 1 : طرفین قرارداد :  این قرارداد بین شرکت                            به نمایندگی                           به شماره شناسنامه         صادره از        که در این قرارداد ارائه دهنده خدمات نامیده می شود از یک طرف و                  آقای / خانم                  به نشانی :
که مشترک نامیده می شود به شرح زیر منعقد شد .
تبصره : درصورت تغیر اقامتگاه مراتب بایستی به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برسد .
ماده 2 : موضوع قرارداد : برقراری اتصال با شبکه از طریق خطوط ADSL  جهت استفاده از اینترنت بر اساس خدمات منتخب در فرم اشتراک و تعرفه  خدمات اینترنت پر سرعت ADSL  .
ماده3-مدت قرارداد
ماده 4- مبلغ قرارداد: مبلغ کل قرارداد برای انجام فعالیت های موضوع قرارداد،           ریال است.
ماده 5-تعهدات شرکت : 5-1- شرکت متعهد است که ارتباط یا اینترنت را در درگاه ورودی مودم تحویل مشترک نماید.
5-2- متوسط ماهیانه زمان رفت و برگشت بسته های اطلاعاتی در شبکه اینترنت عمومی 750 میلی ثانیه می باشد.
5-3- شرکت ، برقراربودن شبکه در محدوده کشور را به میزان متوسط ماهیانه 95% تعهد می نماید.
5-4-موارد زیر ((وقفه در خدمات))تلقی نمی گردند:
الف)هر گونه وقفه برای سرویس و نگهداری دوره ای
ب)هر گونه وقفه به هنگام سرویس و نگهداری دوره ای و یا رفع اشکال در ((تجهیزات مشترک))و یا برنامه های کاربردی
وی.اشکال و اختلال در سـیم کشی داخلی در محل مشترک و یا در مدار مشترک و یا هر گونه دستکاری و تغییرات در
((تجهیزات مشترک))که توسط شرکت انجام نشده باشد نیز شامل این بند است.
5-5-هرگونه تغییر در مفاد قرارداد از طریق پست الکترونیک، SMS ذکر شده در فرم اشتراک به اطلاع مشترک خواهد رسید.
5-6-در صورت اتمام دوره اشتراک ،مانده ترافیک قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی نمی باشد.
5-7-دوره اشتراک بر مبنای تعداد روز در هر ماه شمسی محاسبه می گردد.
ماده 6-تعهدات مشترک :  6-1-مشترک متعهد است کلیه قوانین و مقررات کشور و شرکت را در مورد موضوع قرارداد و استفاده از خدمات رعایت نماید و جهت جلوگیری از دسترسی و استفاده سایر کاربران شبکه خود به سایت ها و موضوعـات خلاف اخلاق و عفت عمومی و مغایر با شئونات اسلامی ،اقدامات لازم را بکار برد. در هر حال کلیه مسئولیتهای اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران دیگر شبکه وی بر عهده مشترک می باشد.
6-2-مشترک متعهد است از ایجاد هر گونه اختلال نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه خودداری نماید،در صورت عدم رعایت و یا بهره برداری نا درست و غیر متعارف ،شرکت مخیر ومجاز به فسخ یک جانبه این قرارداد می باشد.
6-3-مشترک حق واگذاری حقوق و تعهدات مرتبط ناشی از این اشتراک منجمله IP تخصیص یافته توسط شرکت را جزئا و کلآ بغیر ندارد .مشترک متعهد می باشد از فروش مجدد و یا ارائه خدمات ثانوی به اشخاص ثالث به هر نحوی از انحاء خودداری نماید مگر با موافقت کتبی شرکت مخابرات . در هر حال مسئولیت هرگونه استفاده غیر قانونی و غیر مجاز ویا ایجاد اختلال بعهده مشترک می باشد.
6-4-پس از پایان سرویس مشترک حداکثر تا 48ساعت موظف به شارژ می باشد در غیر این صورت رانژه مخابراتی قطع  میگرد..
6-5- چنانچه  مشترک هرگونه تغییری در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود اعمال نماید که منجر به اختلال در خدمات شود ،راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.
6-6-  حفاظت از اطلاعات و امنیت شبکه مشترک به عهده وی می باشد.
6-7- مشترک متعهد به پرداخت بموقع و بدون تاخیر حق اشتراک ،مالیات و عوارض قانونی مربوطه و مبلغ نگهداری مدار مشترک می باشد
6-8- مشترک ملزم به استفاده از تجهیزات مورد تایید شرکت می باشد.
6-9-مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت 2 روز از تاریخ اعلام شرکت جهت نصب و تحویل سرویس درخواستی  آمادگی خود را جهت استفاده از سرویس فوق اعلام نماید.بدیهی است با گذشت مدت 2 روزه فوق هزینه سرویس به عهده مشترک بوده و موظف به پرداخت آن می باشد.
6-10-مشترک موظف است ، پس از اولین ارتباط با شبکه نسبت به تغیر رمز ورودی سرویس ADSL  خود اقدام نماید.در غیر اینصورت استفاده نابجا از سرویس بعهده مشترک می باشد.
ماده 7- شرایط بستانکاری:7-1- چنانچه وقفه ای در خدمات ارائه شده به مشترک مطابق مفاد این قرارداد پیش بیاید و مشترک بر این اساس خود را بستانکار بداند ،میبایست درخواست خود را حداکثر  ظرف مدت هفت روز پس از بروز وقفه به امور مشترکین ارسال نماید.
7-2- پس از دریافت گزارش اشکال و تایید توسط شرکت ،نسبت به محاسبه میزان بستانکاری و افزودن آن به مدت قرارداد مشترک اقدام گردد. (در حال میزان جبران خسارت بیش از مبلغ اشتراک نخواهد بود.)
ماده 8- شرایط فسخ ، قطع و تمدید و تعدیل قرارداد :8-1- چنانچه هریک از طرفین به تعهدات خود دراین قرارداد عمل ننمایند ،طرف مقابل می تواند با اخطار کتبی 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
8-2- در موارد ناشی از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) و نه محدود به جنگ ،اعتصاب،حوادث طبیعی مانند زلزله ،سیل، آتش سوزی ، وضع قوانین ومقررات جدید ، سلب امکان ارائه خدمات از شرکت ، مسئولیتی متوجه شرکت مخابرات نخواهد بود  و در این صورت مشترک می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
8-3- چنانچه مشترك به هر يك از تعهدات خود عمل ننمايد شركت مي تواند ارائه خدمات مشترك را به طور كامل متوقف نمايد . بديهي است در اين صورت مبلغ باقي مانده حق اشتراك مسترد نخواهد شد و مشترك ملزم به جبران هر نوع خسارت وارده خواهد بود . براي وصل مجدد سرويس هزينه نصب از مشترك اخذ مي گردد.
8-4- چنانچه مشترك حداكثر تا پايان هر دوره نسبت به پرداخت حق اشتراك دوره بعد اقدام ننمايد ، خدمات ارائه شده به مشترك به طور دائم قطع خواهد شد. مشترك مي تواند در اين مدت نسبت به تمديد اشتراك خود با پرداخت هزينه هاي آن اقدام نمايد . در غير اينصورت شركت پورت اختصاص يافته به مشترك را به متقاضيان ديگر واگذار خواهد نمود . تمديد مجدد اشتراك منوط به وجود امكانات فني و پرداخت هزينه نصب مجدد خواهد بود.
8-5- در صورت خاتمه دوره اشتراك و يا مصرف ماهيانه ( هر كدام كه زودتر اتفاق افتد ) ادامه سرويس مشترك مشروط به تمديد اشتراك بر اساس موارد فوق خواهد بود.
8-6- با پرداخت حق اشتراك اين قرارداد خود به خود براي دوره اي كه حق اشتراك آن پرداخت شده تمديد مي گردد.
8-7- وجوه پرداختي براي خدمات اضافه بر موضوع قرارداد ، غير قابل استرداد مي باشد.
8-8- در صورت انصراف و فسخ قرارداد از سوي مشترك، هزينه پايه ماهيانه آن دوره اشتراك از مشترك اخذ مي گردد. مفاد مندرج فوق به دقت خوانده شده و مورد قبول مي باشد.
9-  حل اختلاف : كليه اختلافهايي كه ممكن است در ارتباط با اجراي قرارداد و ضمايم آن يا نحوه انجام تعهدات و يا مسئوليت مستقيم هر يك از طرفين قرارداد بوجود آيد و نتوان از طريق مكاتبه و مذاكره حل و فصل نمود ابتدا موضوع در هيئتي مركب از يك نفر نماينده سازمان و يك نفر نماينده فروشنده (ارائه دهنده خدمات ) و يك نفر خريدار (مصرف كننده )‌مطرح خواهد شد در صورت عدم توفيق در حل اختلاف در هيئت مزبور محاكم قضايي صالح به رسيدگي خواهند بود و در صورت رسيدگي به حل اختلاف هيچ يك از طرفين حق توقف موضوع قرارداد را ندارند.
10- تعداد نسخ قرارداد : اين قرارداد مشتمل بر 10 ماده 27 بند و 1تبصره و در چهار نسخه تنظيم شده كه هر نسخه حكم واحد داشته و از هر حيث تابع قوانين و مقررات جمهوي اسلامي ايران مي باشد و كليه مفاد آن براي متعاقدين لازم الاجراست.
 
 
مهر و امضا واحد فروش                                                     مشترك