سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
386,405 ریال
1 ماه 23 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
571,705 ریال
1 ماه 50 گیگابایت
تمدید | 0
438,180 ریال
1 ماه 35 گیگابایت
تمدید | 0
637,105 ریال
1 ماه 80 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,159,215 ریال
3 ماه 69 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,715,115 ریال
3 ماه 150 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,314,540 ریال
3 ماه 105 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,911,315 ریال
3 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,203,980 ریال
6 ماه 138 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,260,190 ریال
6 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,514,630 ریال
6 ماه 210 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,632,970 ریال
6 ماه 480 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,179,060 ریال
12 ماه 276 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
6,180,300 ریال
12 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,767,660 ریال
12 ماه 420 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
6,886,620 ریال
12 ماه 960 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
844,205 ریال
1 ماه 200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
549,905 ریال
1 ماه 42 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,532,615 ریال
3 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,649,715 ریال
3 ماه 126 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,135,930 ریال
3 ماه 252 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,813,440 ریال
6 ماه 1200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,123,300 ریال
12 ماه 2400 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,944,860 ریال
12 ماه 504 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
876,905 ریال
1 ماه 70 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,203,905 ریال
1 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,630,715 ریال
3 ماه 210 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,611,715 ریال
3 ماه 900 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,999,830 ریال
6 ماه 420 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
6,863,730 ریال
6 ماه 1680 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,476,460 ریال
12 ماه 840 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
13,008,060 ریال
12 ماه نامحدود
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
913,965 ریال
3 ماه 69 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
662,175 ریال
3 ماه 30 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,272,030 ریال
6 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,738,005 ریال
6 ماه 138 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,413,260 ریال
12 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,296,160 ریال
12 ماه 276 گیگابایت
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
825,675 ریال
3 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,290,015 ریال
3 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,582,680 ریال
6 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,452,500 ریال
6 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,001,860 ریال
12 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,649,940 ریال
12 ماه 480 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
3,953,430 ریال
6 ماه 410 گیگابایت جشنواره سرویس 8 مگ 6 ماهه 820 گیگ داخلی 410 گیگ خارجی
ثبت نام 0
3,844,430 ریال
6 ماه 1000 گیگابایت جشنواره سرویس 8مگ 6 ماهه 2000 گیگ داخلی 1000 گیگ خارجی
ثبت نام | توضیحات 0
1,664,430 ریال
6 ماه 200 گیگابایت جشنواره سرعت 8 مگ 6 ماه 400 گیگ خارجی معادل 200 گیگ بین الملل
ثبت نام | توضیحات 0
2,318,430 ریال
6 ماه 400 گیگابایت جشنواره سرعت 8 مگ 6 ماه 800گیگ خارجی معادل 400گیگ بین الملل
ثبت نام 0
7,688,860 ریال
12 ماه 1400 گیگابایت جشنواره سرویس 8 مگ 12 ماهه 2800 گیگ داخلی 1400 گیگ خارجی
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
4,934,430 ریال
6 ماه 510 گیگابایت جشنواره سرویس 16 مگ 6 ماهه 1020 گیگ داخلی 510 گیگ خارجی
ثبت نام 0
10,413,860 ریال
12 ماه 2000 گیگابایت جشنواره سرویس 16 مگ 12 ماهه 4000 گیگ داخلی 2000 گیگ خارجی
ثبت نام 0
5,479,430 ریال
12 ماه 1500 گیگابایت جشنواره سرویس 16مگ 6 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
2,020,860 ریال
12 ماه 100 گیگابایت جشنواره سرویس 2 مگ توربو 12 ماهه 200 گیگ داخلی 100 گیگ خارجی
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
2,456,860 ریال
12 ماه 150 گیگابایت جشنواره سرویس 3 مگ توربو 12 ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
295,000 ریال 3 ماه 1
588,600 ریال 6 ماه 1
1,177,200 ریال 12 ماه 1
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
65400 ریال 3 گیگابایت
152600 ریال 7 گیگابایت
327000 ریال 15 گیگابایت
588600 ریال 30 گیگابایت
1035500 ریال 50 گیگابایت
1962000 ریال 100 گیگابایت