صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
386,405 ریال
1 ماه 23 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
571,705 ریال
1 ماه 50 گیگابایت
تمدید | 0
438,180 ریال
1 ماه 35 گیگابایت
تمدید | 0
822,405 ریال
1 ماه 80 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,159,215 ریال
3 ماه 69 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,715,115 ریال
3 ماه 150 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,314,540 ریال
3 ماه 105 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,467,215 ریال
3 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,203,980 ریال
6 ماه 138 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,260,190 ریال
6 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,514,630 ریال
6 ماه 210 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,689,180 ریال
6 ماه 480 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,179,060 ریال
12 ماه 276 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
6,180,300 ریال
12 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,767,660 ریال
12 ماه 420 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
8,887,860 ریال
12 ماه 960 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
1,258,405 ریال
1 ماه 200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
549,905 ریال
1 ماه 42 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,775,215 ریال
3 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,649,715 ریال
3 ماه 126 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,135,930 ریال
3 ماه 252 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,813,440 ریال
6 ماه 1200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
13,596,660 ریال
12 ماه 2400 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,944,860 ریال
12 ماه 504 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
876,905 ریال
1 ماه 70 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,727,105 ریال
1 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,630,715 ریال
3 ماه 210 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,181,315 ریال
3 ماه 900 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,999,830 ریال
6 ماه 420 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,845,970 ریال
6 ماه 1680 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,476,460 ریال
12 ماه 840 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
18,658,620 ریال
12 ماه نامحدود
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
913,965 ریال
3 ماه 69 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
662,175 ریال
3 ماه 30 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,272,030 ریال
6 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,738,005 ریال
6 ماه 138 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,413,260 ریال
12 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,296,160 ریال
12 ماه 276 گیگابایت
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
825,675 ریال
3 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,290,015 ریال
3 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,582,680 ریال
6 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,452,500 ریال
6 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,001,860 ریال
12 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,649,940 ریال
12 ماه 480 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
4,934,430 ریال
6 ماه 510 گیگابایت جشنواره سرویس 16 مگ 6 ماهه 1020 گیگ داخلی 510 گیگ خارجی
ثبت نام | تمدید 0
3,288,530 ریال
6 ماه 220 گیگابایت جشنواره 16مگ شش ماه 220 گیگ بین الملل
ثبت نام 0
6,053,860 ریال
12 ماه 1000 گیگابایت جشنواره 16 مگ یکساله 1000 گیگ بین الملل
ثبت نام | تمدید 0
5,497,960 ریال
12 ماه 420 گیگابایت جشنواره 16 مگ یکساله 420 گیگ بین الملل
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات 0
1,664,430 ریال
6 ماه 200 گیگابایت جشنواره سرعت 8 مگ 6 ماه 400 گیگ خارجی معادل 200 گیگ بین الملل
ثبت نام 0
2,187,630 ریال
6 ماه 600 گیگابایت جشنواره 8 مگ شش ماه 600 گیگ بین الملل
ثبت نام 0
1,533,630 ریال
6 ماه 300 گیگابایت جشنواره 8 مگ شش ماه 300 گیگ بین الملل
ثبت نام | تمدید 0
2,198,530 ریال
6 ماه 220 گیگابایت جشنواره 8 مگ شش ماه 220 گیگ بین الملل
ثبت نام 0
3,492,360 ریال
12 ماه 700 گیگابایت جشنواره 8 مگ یکساله 700 گیگ بین الملل
ثبت نام | تمدید 0
4,407,960 ریال
12 ماه 420 گیگابایت جشنواره 8 مگ یکساله 420 گیگ بین الملل
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
295,000 ریال 3 ماه 1
588,600 ریال 6 ماه 1
1,177,200 ریال 12 ماه 1
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
65400 ریال 3 گیگابایت
152600 ریال 7 گیگابایت
327000 ریال 15 گیگابایت
588600 ریال 30 گیگابایت
1035500 ریال 50 گیگابایت
1962000 ریال 100 گیگابایت