سرعت 128 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
147,150 ریال
1 ماه 4 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
315,000 ریال
1 ماه نامحدود
ثبت نام | تمدید | 0
308,470 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
561,350 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
784,800 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
272,500 ریال
1 ماه 17 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
196,200 ریال
1 ماه 4 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
441,450 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
810,960 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,255,680 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
436,000 ریال
1 ماه 25 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
218,000 ریال
1 ماه 4 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
272,500 ریال
1 ماه 6 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
500,310 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
663,810 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
922,140 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,249,140 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,464,960 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,118,960 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
654,000 ریال
1 ماه 34 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
283,400 ریال
1 ماه 4 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
676,890 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,255,680 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,092,800 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
سرعت 512 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
174,400 ریال
1 ماه 4 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
981,000 ریال
1 ماه نامحدود
ثبت نام | تمدید | 0
382,590 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
699,780 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,046,400 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
327,000 ریال
1 ماه 4 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,090,000 ریال
1 ماه 50 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
794,610 ریال
3 ماه 9 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,478,010 ریال
6 ماه 18 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,511,360 ریال
12 ماه 24 گیگابایت
سرعت 256 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
467,610 ریال
1 ماه نامحدود
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
1,149,950 ریال
18 ماه 120 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
643,000 ریال
12 ماه 60 گیگابایت 16مگ یکساله60گیگ
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
758,640 ریال
12 ماه 155 گیگابایت ترافیک شبانه شباهنگ یکساله
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
235,440 ریال
12 ماه 12 گیگابایت جشنواره تابستانه یکساله 16مگ 12 گیگ
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
577,700 ریال
12 ماه 30 گیگابایت جشنواره تابستانه یکساله 16مگ 30 گیگ
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
861,100 ریال
15 ماه 90 گیگابایت 16مگ15ماهه90گیگ
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,471,500 ریال
24 ماه 160 گیگابایت 16مگ24ماهه160گیگ
ثبت نام | توضیحات 0
2,060,100 ریال
24 ماه 240 گیگابایت 16مگ24ماهه240گیگ
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
163,500 ریال 3 ماه 1
327,000 ریال 6 ماه 1
654,000 ریال 12 ماه 1
2,616,000 ریال 6 ماه 8
5,232,000 ریال 12 ماه 8
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
32700 ریال 1 گیگابایت
98100 ریال 3 گیگابایت
194020 ریال 7 گیگابایت
364060 ریال 15 گیگابایت
658360 ریال 30 گیگابایت
1312360 ریال 70 گیگابایت
2129860 ریال 120 گیگابایت