سرعت 128 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
147,150 ریال
1 ماه 4 گیگابایت 128.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
315,000 ریال
1 ماه نامحدود سرویس 128 کیلوبیت یک ماهه نامحدود
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
308,470 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 128.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
561,350 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 128.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
784,800 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 128.12.24
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
272,500 ریال
1 ماه 17 گیگابایت 1024.1.17
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
196,200 ریال
1 ماه 4 گیگابایت 1024.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
441,450 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 1024.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
810,960 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 1024.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,255,680 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 1024.12.24
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
436,000 ریال
1 ماه 25 گیگابایت 2048.1.25
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
218,000 ریال
1 ماه 4 گیگابایت 2048.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
272,500 ریال
1 ماه 6 گیگابایت 2048.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
500,310 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 2048.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
663,810 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 2048.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
922,140 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 2048.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,249,140 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 2048.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,464,960 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 2048.12.24
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
2,118,960 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 2048.12.24
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
654,000 ریال
1 ماه 34 گیگابایت 4096.1.36
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
283,400 ریال
1 ماه 4 گیگابایت 4096.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
676,890 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 4096.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,255,680 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 4096.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
2,092,800 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 4096.12.24
سرعت 512 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
174,400 ریال
1 ماه 4 گیگابایت 512.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
981,000 ریال
1 ماه نامحدود سرویس 512 کیلوبیت یک ماهه نامحدود
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
382,590 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 512.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
699,780 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 512.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,046,400 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 512.12.24
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
327,000 ریال
1 ماه 4 گیگابایت 8192.1.4
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,090,000 ریال
1 ماه 50 گیگابایت 8192.1.50
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
794,610 ریال
3 ماه 9 گیگابایت 8192.3.9
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,478,010 ریال
6 ماه 18 گیگابایت 8192.6.18
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
2,511,360 ریال
12 ماه 24 گیگابایت 8192.12.24
سرعت 256 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
467,610 ریال
1 ماه نامحدود سرویس 256 کیلوبیت یک ماهه نامحدود
سرعت 12288 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,149,950 ریال
18 ماه 120 گیگابایت ترکیبی16مگ18ماهه120گیگ(هر6ماه40گیگ)
سرعت 12288 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
643,000 ریال
12 ماه 60 گیگابایت ترکیبی 16مگ یکساله60گیگ(3ماهه15گیگ)
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,080,000 ریال
12 ماه 222 گیگابایت 222گیگ یکساله 12مگ 108 هزار تومان
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
861,100 ریال
15 ماه 90 گیگابایت ترکیبی16مگ15ماهه90گیگ(هر5ماه30گیگ)
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,471,500 ریال
24 ماه 160 گیگابایت ترکیبی16مگ24ماهه160گیگ(6ماه40گیگ)
ثبت نام | توضیحات 0
2,060,100 ریال
24 ماه 240 گیگابایت ترکیبی16مگ24ماهه240گیگ(هر6ماه60گیگ)
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
490,000 ریال 3 ماه 1
980,000 ریال 6 ماه 1
1,300,000 ریال 12 ماه 1
3,024,000 ریال 6 ماه 8
4,536,000 ریال 12 ماه 8
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
32700 ریال 1 گیگابایت
98100 ریال 3 گیگابایت
194020 ریال 7 گیگابایت
364060 ریال 15 گیگابایت
658360 ریال 30 گیگابایت
1312360 ریال 70 گیگابایت
2129860 ریال 120 گیگابایت
برنز 128 کیلوبیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
با سلام
قبل از خرید توجه نمایید پس از خرید این سرویس و نارضایتی هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد
به اطلاع میرساند به منظور عملیاتی نمودن مصوبه 181 درخصوص تعرفه های سرویس های نامحدود کلیه سرویس های قبلی غیرفعال وسرویس های جدید فعال میشود لازم به ذکر است سرویس مورد نظر فقط با سرعت 128 قابل بهره برداری است .
برنز 128 کیلوبیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
برنز 128 کیلوبیت   شش ماهه   جمعا 18 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
برنز 128 کیلوبیت   یکساله   جمعا 24 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
فاقد شبانه رایگان
طلایی 1 مگابیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 1 مگابیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 1 مگابیت   شش ماهه   جمعا 18 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 1 مگابیت   یکساله   جمعا 24 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
فاقد شبانه رایگان
طلایی 2 مگابیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 2 مگابیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
شبانه رایگان 2-7 صبح
طلایی 2 مگابیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 2 مگابیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
شبانه رایگان 2-7 صبح
طلایی 2 مگابیت   شش ماهه   جمعا 18 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 2 مگابیت   شش ماهه   جمعا 24 گیگابایت
مصرف شبانه رایگان 2 الی 7 صیح
طلایی 2 مگابیت   یکساله   جمعا 24 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
طلایی 2 مگابیت   یکساله   جمعا 24 گیگابایت
مصرف شبانه رایگان 2 الی 7 صیح
فاقد شبانه رایگان
 
الماس 4 مگابیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
 4 مگابیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
4مگابیت   شش ماهه   جمعا 18 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
 4 مگابیت   یکساله   جمعا 24 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
نقره 512 کیلوبیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
با سلام
قبل از خرید توجه نمایید پس از خرید این سرویس و نارضایتی هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد
به اطلاع میرساند به منظور عملیاتی نمودن مصوبه 181 درخصوص تعرفه های سرویس های نامحدود کلیه سرویس های قبلی غیرفعال وسرویس های جدید فعال میشود لازم به ذکر است سرویس مورد نظر فقط با سرعت 512 قابل بهره برداری است .
نقره 512 کیلوبیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
نقره 512 کیلوبیت   شش ماهه   جمعا 18 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
نقره 512 کیلوبیت   یکساله   جمعا24 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
الماس 8 مگابیت   یک ماهه   جمعا 4 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
فاقد شبانه رایگان

 
الماس 8 مگابیت   سه ماهه   جمعا 9 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
الماس 8 مگابیت   شش ماهه   جمعا 18 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
الماس 8 مگابیت   یکساله   جمعا 24 گیگابایت
فاقد شبانه رایگان
با سلام
قبل از خرید توجه نمایید پس از خرید این سرویس و نارضایتی هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد
به اطلاع میرساند به منظور عملیاتی نمودن مصوبه 181 درخصوص تعرفه های سرویس های نامحدود کلیه سرویس های قبلی غیرفعال وسرویس های جدید فعال میشود لازم به ذکر است سرویس مورد نظر فقط با سرعت 256 قابل بهره برداری است .
شرایط سرویس:  حجم تقسیم شده در بازه زمانی مشخص به صورت خودکار فعال شده و فقط قابلیت استفاده در همان بازه زمانی را داشته و قابل انتقال به دوره  بعد نمی باشد.   در صورت انصراف،برگشت سرویس های فوق با مبلغ صفر می باشد.   فروش این سرویس ها در تمامی مراکز به غیر از مراکز پورت صفر امکان پذیر می باشد.   خرید این سرویس ها تنها یک بار برای مشترک میسر بوده و تعدد خرید برای این سرویس ها وجود ندارد.   سرویس های جشنواره فاقد شبانه رایگان می باشند.  مگابیت می باشد.4 سرعت تعهد شده برای سرویس های جشنواره   سرویس های پایه با حجم ترکیبی بصورت مجزا قابل ثبت نام نمی باشد 
شرایط سرویس:  حجم تقسیم شده در بازه زمانی مشخص به صورت خودکار فعال شده و فقط قابلیت استفاده در همان بازه زمانی را داشته و قابل انتقال به دوره  بعد نمی باشد.   در صورت انصراف،برگشت سرویس های فوق با مبلغ صفر می باشد.   فروش این سرویس ها در تمامی مراکز به غیر از مراکز پورت صفر امکان پذیر می باشد.   خرید این سرویس ها تنها یک بار برای مشترک میسر بوده و تعدد خرید برای این سرویس ها وجود ندارد.   سرویس های جشنواره فاقد شبانه رایگان می باشند.  مگابیت می باشد.4 سرعت تعهد شده برای سرویس های جشنواره   سرویس های پایه با حجم ترکیبی بصورت مجزا قابل ثبت نام نمی باشد 
سرویس ویژه 1ساله 12 مگ
12 گیگ ترافیک بدون محدودیت زمانی
هر ماه 17.5 گیگ اضافه میگردد
 
شرایط سرویس:  حجم تقسیم شده در بازه زمانی مشخص به صورت خودکار فعال شده و فقط قابلیت استفاده در همان بازه زمانی را داشته و قابل انتقال به دوره  بعد نمی باشد.   در صورت انصراف،برگشت سرویس های فوق با مبلغ صفر می باشد.   فروش این سرویس ها در تمامی مراکز به غیر از مراکز پورت صفر امکان پذیر می باشد.   خرید این سرویس ها تنها یک بار برای مشترک میسر بوده و تعدد خرید برای این سرویس ها وجود ندارد.   سرویس های جشنواره فاقد شبانه رایگان می باشند.  مگابیت می باشد.4 سرعت تعهد شده برای سرویس های جشنواره   سرویس های پایه با حجم ترکیبی بصورت مجزا قابل ثبت نام نمی باشد 
شرایط سرویس:  حجم تقسیم شده در بازه زمانی مشخص به صورت خودکار فعال شده و فقط قابلیت استفاده در همان بازه زمانی را داشته و قابل انتقال به دوره  بعد نمی باشد.   در صورت انصراف،برگشت سرویس های فوق با مبلغ صفر می باشد.   فروش این سرویس ها در تمامی مراکز به غیر از مراکز پورت صفر امکان پذیر می باشد.   خرید این سرویس ها تنها یک بار برای مشترک میسر بوده و تعدد خرید برای این سرویس ها وجود ندارد.   سرویس های جشنواره فاقد شبانه رایگان می باشند.  مگابیت می باشد.4 سرعت تعهد شده برای سرویس های جشنواره   سرویس های پایه با حجم ترکیبی بصورت مجزا قابل ثبت نام نمی باشد 
شرایط سرویس:  حجم تقسیم شده در بازه زمانی مشخص به صورت خودکار فعال شده و فقط قابلیت استفاده در همان بازه زمانی را داشته و قابل انتقال به دوره  بعد نمی باشد.   در صورت انصراف،برگشت سرویس های فوق با مبلغ صفر می باشد.   فروش این سرویس ها در تمامی مراکز به غیر از مراکز پورت صفر امکان پذیر می باشد.   خرید این سرویس ها تنها یک بار برای مشترک میسر بوده و تعدد خرید برای این سرویس ها وجود ندارد.   سرویس های جشنواره فاقد شبانه رایگان می باشند.  مگابیت می باشد.4 سرعت تعهد شده برای سرویس های جشنواره   سرویس های پایه با حجم ترکیبی بصورت مجزا قابل ثبت نام نمی باشد