تعرفه ها adsl, صبانت, اصفهان, اینترنت پرسرعت, sms, نداگستر، صبانت اصفهان،ندا گستر اصفها،ندی گستر اصفهان، اینترنت پر سرعت صبانت ، شارژ آنلاین صبانت اصفهان ، صبانت کاشان، صبانت نجف آباد ، صبانت خمینی شهر ، صبانت شهرضا
سرعت 512 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
136,250 ریال
1 ماه 22 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
408,750 ریال
3 ماه 66 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
776,625 ریال
6 ماه 132 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,471,500 ریال
12 ماه 264 گیگابایت
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
218,000 ریال
1 ماه 28 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
654,000 ریال
3 ماه 84 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,242,600 ریال
6 ماه 168 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,354,400 ریال
12 ماه 336 گیگابایت
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
272,500 ریال
1 ماه 40 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
381,500 ریال
1 ماه 64 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
817,500 ریال
3 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,144,500 ریال
3 ماه 64 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,553,250 ریال
6 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,174,550 ریال
6 ماه 384 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,943,000 ریال
12 ماه 480 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,120,200 ریال
12 ماه 1200 گیگابایت
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
436,000 ریال
1 ماه 160 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
1,308,000 ریال
3 ماه 480 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,485,200 ریال
6 ماه 960 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,708,800 ریال
12 ماه 1920 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,708,800 ریال
12 ماه 960 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
545,000 ریال
1 ماه 400 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
1,635,000 ریال
3 ماه 1200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
3,103,500 ریال
6 ماه 2400 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,886,000 ریال
12 ماه نامحدود
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
872,000 ریال
1 ماه 800 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
2,616,000 ریال
3 ماه 2400 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,970,000 ریال
6 ماه نامحدود
ثبت نام | تمدید | 0
9,417,600 ریال
12 ماه نامحدود
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید | توضیحات 500,000
54,500 ریال
1 ماه نامحدود شبانه رایگان FUP
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات 5,000,000
648,800 ریال
3 ماه 500 گیگابایت 2مگ سه ماهه 500 گیگ(300روزانه+200بامدادی)
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
654,000 ریال
3 ماه 90 گیگابایت 2مگابیت 3 ماهه (حجم منصفانه 90 گیگ داخلی،معادل 45 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,308,000 ریال
6 ماه 180 گیگابایت 2مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 180 گیگ داخلی،معادل 90 گیگ بین الملل) - جشنواره
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,308,000 ریال
3 ماه 90 گیگابایت 8مگابیت 3 ماهه (حجم منصفانه 180 گیگ داخلی،معادل 90 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
817,500 ریال
3 ماه 90 گیگابایت 8مگابیت 3 ماهه (حجم منصفانه 90 گیگ داخلی،معادل 45 گیگ بین الملل) - پیشنهاد ویژه
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
2,616,000 ریال
6 ماه 360 گیگابایت 8مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 360 گیگ داخلی،معادل 180 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,635,000 ریال
6 ماه 180 گیگابایت 8مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 180 گیگ داخلی،معادل 90 گیگ بین الملل) - پیشنهاد ویژه
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات 0
654,000 ریال
3 ماه 60 گیگابایت 4مگابیت 3 ماهه (حجم منصفانه 60 گیگ داخلی،معادل 30 گیگ بین الملل) - پیشنهاد ویژه
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
981,000 ریال
3 ماه 150 گیگابایت 4مگابیت 3 ماهه (حجم منصفانه 150 گیگ داخلی،معادل 75 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,962,000 ریال
6 ماه 300 گیگابایت 4مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 300 گیگ داخلی،معادل 150 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | تمدید | توضیحات 0
1,308,000 ریال
6 ماه 120 گیگابایت 4مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 120 گیگ داخلی،معادل 60 گیگ بین الملل) - پیشنهاد ویژه
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
163,500 ریال 3 ماه 1
327,000 ریال 6 ماه 1
654,000 ریال 12 ماه 1
2,616,000 ریال 6 ماه 8
5,232,000 ریال 12 ماه 8
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
21800 ریال 1 گیگابایت
65400 ریال 3 گیگابایت
152600 ریال 7 گیگابایت
327000 ریال 15 گیگابایت
588600 ریال 30 گیگابایت
926500 ریال 50 گیگابایت
1802860 ریال 100 گیگابایت