سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید | 0
383,680 ریال
1 ماه 25 گیگابایت
تمدید | 0
438,180 ریال
1 ماه 35 گیگابایت
تمدید | 0
547,180 ریال
1 ماه 80 گیگابایت
تمدید | 0
481,780 ریال
3 ماه 50 گیگابایت
تمدید | 0
1,314,540 ریال
3 ماه 105 گیگابایت
تمدید | 0
1,641,540 ریال
3 ماه 240 گیگابایت
تمدید | 0
2,187,630 ریال
6 ماه 150 گیگابایت
تمدید | 0
2,746,800 ریال
6 ماه 300 گیگابایت
تمدید | 0
2,498,280 ریال
6 ماه 210 گیگابایت
تمدید | 0
3,119,580 ریال
6 ماه 480 گیگابایت
تمدید | 0
4,133,280 ریال
12 ماه 300 گیگابایت
تمدید | 0
5,192,760 ریال
12 ماه 300 گیگابایت
تمدید | 0
4,721,880 ریال
12 ماه 420 گیگابایت
تمدید | 0
5,899,080 ریال
12 ماه 960 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید 0
786,980 ریال
1 ماه 200 گیگابایت
تمدید 0
2,360,940 ریال
3 ماه 600 گیگابایت
تمدید 0
4,486,440 ریال
6 ماه 1200 گیگابایت
تمدید 0
8,488,920 ریال
12 ماه 2400 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید | 0
874,180 ریال
1 ماه 80 گیگابایت
تمدید | 0
1,092,180 ریال
1 ماه 280 گیگابایت
تمدید | 0
11,830,860 ریال
1 ماه نامحدود
تمدید | 0
2,622,540 ریال
3 ماه 240 گیگابایت
تمدید | 0
3,276,540 ریال
3 ماه 840 گیگابایت
تمدید | 0
4,983,480 ریال
6 ماه 480 گیگابایت
تمدید | 0
6,226,080 ریال
6 ماه 1680 گیگابایت
تمدید | 0
9,430,680 ریال
12 ماه 960 گیگابایت
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید | 0
824,040 ریال
3 ماه 69 گیگابایت
تمدید | 0
1,255,680 ریال
6 ماه 60 گیگابایت
تمدید | 0
1,566,330 ریال
6 ماه 138 گیگابایت
تمدید | 0
2,367,480 ریال
12 ماه 120 گیگابایت
تمدید | 0
2,956,080 ریال
12 ماه 276 گیگابایت
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید | 0
824,040 ریال
3 ماه 60 گیگابایت
تمدید | 0
1,069,290 ریال
3 ماه 120 گیگابایت
تمدید | 0
1,566,330 ریال
6 ماه 120 گیگابایت
تمدید | 0
2,032,305 ریال
6 ماه 240 گیگابایت
تمدید | 0
2,956,080 ریال
12 ماه 240 گیگابایت
تمدید | 0
3,838,980 ریال
12 ماه 480 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید | توضیحات 0
81,750 ریال
1 ماه نامحدود شبانه رایگان FUP
تمدید 0
1,239,330 ریال
6 ماه 60 گیگابایت سرویس 16مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 120 گیگ داخلی،معادل 60 گیگ بین الملل) - جشنواره
تمدید 0
716,130 ریال
6 ماه 30 گیگابایت سرویس 16مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 60 گیگ داخلی،معادل 30 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | توضیحات 0
1,609,930 ریال
6 ماه 210 گیگابایت سرعت16مگ6ماهه210گیگ بین الملل
تمدید 0
1,105,260 ریال
12 ماه 48 گیگابایت سرویس 16کیلوبیت یکساله (حجم منصفانه 96 گیگ داخلی،معادل 48 گیگ بین الملل) - جشنواره
تمدید 0
1,432,260 ریال
12 ماه 72 گیگابایت سرویس 16مگابیت یکساله (حجم منصفانه 144 گیگ داخلی،معادل 72 گیگ بین الملل) - جشنواره
تمدید 0
1,873,710 ریال
12 ماه 111 گیگابایت سرویس 16مگ یکساله (حجم منصفانه 222 گیگ داخلی،معادل 111 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | توضیحات 0
5,290,860 ریال
12 ماه 1500 گیگابایت سرعت16مگ12ماهه1500گیگ بین الملل
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
تمدید 0
1,651,350 ریال
6 ماه 90 گیگابایت سرویس 8 مگابیت 6 ماهه (حجم منصفانه 180 گیگ داخلی،معادل 90 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | توضیحات 0
1,827,930 ریال
6 ماه 300 گیگابایت سرعت8مگ6ماهه300گیگ بین الملل
تمدید 0
3,990,000 ریال
12 ماه 360 گیگابایت سرویس 8 مگابیت یکساله (حجم منصفانه 720 گیگ داخلی،معادل 360 گیگ بین الملل) - جشنواره
ثبت نام | توضیحات 0
3,328,860 ریال
12 ماه 1000 گیگابایت سرعت8مگ12ماهه1000 گیگ بین الملل
ثبت نام | توضیحات 0
1,497,660 ریال
12 ماه 125 گیگابایت سرعت8مگ12ماهه125گیگ بین الملل
ثبت نام | توضیحات 0
876,360 ریال
12 ماه 60 گیگابایت سرعت8مگ12ماهه60گیگ بین الملل
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | توضیحات 0
1,227,340 ریال
6 ماه 144 گیگابایت سرعت4مگ6ماهه144گیگ بین الملل
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
295,000 ریال 3 ماه 1
588,600 ریال 6 ماه 1
1,177,200 ریال 12 ماه 1
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
21800 ریال 1 گیگابایت
65400 ریال 3 گیگابایت
152600 ریال 7 گیگابایت
327000 ریال 15 گیگابایت
588600 ریال 30 گیگابایت
926500 ریال 50 گیگابایت
1802860 ریال 100 گیگابایت