صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین
سرعت 4096 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
386,405 ریال
1 ماه 14 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
658,905 ریال
1 ماه 45 گیگابایت
تمدید | 0
440,905 ریال
1 ماه 35 گیگابایت
تمدید | 0
822,405 ریال
1 ماه 80 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,159,215 ریال
3 ماه 42 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,976,715 ریال
3 ماه 135 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,322,715 ریال
3 ماه 48 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,467,215 ریال
3 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,203,980 ریال
6 ماه 84 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,757,230 ریال
6 ماه 210 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,514,630 ریال
6 ماه 96 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,689,180 ریال
6 ماه 480 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,179,060 ریال
12 ماه 168 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
7,122,060 ریال
12 ماه 540 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,767,660 ریال
12 ماه 192 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
8,887,860 ریال
12 ماه 960 گیگابایت
سرعت 8192 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید 0
1,258,405 ریال
1 ماه 200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید 0
549,905 ریال
1 ماه 25 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
876,905 ریال
1 ماه 100 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,012,700 ریال
1 ماه 150 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,775,215 ریال
3 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,649,715 ریال
3 ماه 75 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,135,930 ریال
3 ماه 150 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,630,715 ریال
3 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,036,195 ریال
3 ماه 450 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
7,174,380 ریال
6 ماه 1200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,999,830 ریال
6 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,770,000 ریال
6 ماه 900 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
13,596,660 ریال
12 ماه 2400 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,944,860 ریال
12 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,476,460 ریال
12 ماه 1200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
10,936,188 ریال
12 ماه 1800 گیگابایت
سرعت 16384 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
876,905 ریال
1 ماه 50 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,727,105 ریال
1 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,258,405 ریال
1 ماه 150 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,476,405 ریال
1 ماه 200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,630,715 ریال
3 ماه 150 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,181,315 ریال
3 ماه 900 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,775,215 ریال
3 ماه 450 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,429,215 ریال
3 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,999,830 ریال
6 ماه 300 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,845,970 ریال
6 ماه 1800 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
7,174,380 ریال
6 ماه 900 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
8,416,980 ریال
6 ماه 1200 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
9,476,460 ریال
12 ماه 600 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
18,658,620 ریال
12 ماه 3000 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
13,596,660 ریال
12 ماه 1800 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
15,951,060 ریال
12 ماه 2400 گیگابایت
سرعت 1024 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
1,240,965 ریال
3 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
668,715 ریال
3 ماه 30 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,272,030 ریال
6 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,359,305 ریال
6 ماه 138 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
2,413,260 ریال
12 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
4,473,360 ریال
12 ماه 240 گیگابایت
سرعت 2048 Kbps
قیمت نیم روز شبانه رایگان شبانه نیم بهاء مدت زمان ترافیک نام سرویس
ثبت نام | تمدید | 0
832,215 ریال
3 ماه 60 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,649,715 ریال
3 ماه 105 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
1,582,680 ریال
6 ماه 120 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,135,930 ریال
6 ماه 210 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
3,001,860 ریال
12 ماه 240 گیگابایت
ثبت نام | تمدید | 0
5,944,860 ریال
12 ماه 420 گیگابایت
تعرفه های IP استاتیک
قیمت مدت زمان تعداد IP
295,000 ریال 3 ماه 1
588,600 ریال 6 ماه 1
1,177,200 ریال 12 ماه 1
تعرفه های خرید حجم
قیمت بسته ترافیک اضافه
65400 ریال 3 گیگابایت
152600 ریال 7 گیگابایت
327000 ریال 15 گیگابایت
588600 ریال 30 گیگابایت
1035500 ریال 50 گیگابایت
1962000 ریال 100 گیگابایت