صبانت ، دفتر مرکزی صبانت، sabanet ، ADSL ، پرسرعت ، نمایندگی فروش کشوری ، نمایندگی رسمی ، اعطای نمایندگی رسمی ، فروش آنلاین ، ثبت نام آنلاین
چنانچه سه رقم اول شماره تلفن شما در لیست زیر موجود باشد امکان سرویس دهی اینترنت پرسرعت ADSL برای آن شماره فراهم شده است.
البته می بایست توجه داشته باشید که پس از سفارش شما استعلام از مخابرات ملاک نهایی برقراری سرویس خواهد بود.

نام شهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره کد شهر
اصفهان امام خمینی 3331 031
اصفهان منتظری 3772 031
اصفهان منتظری 3773 031
اصفهان چمران 3555 031
اصفهان چمران 3556 031
اصفهان چمران 3557 031
اصفهان چمران 3559 031
اصفهان چمران 3560 031
اصفهان کلانی 3531 031
اصفهان علامه مجلسی 3521 031
اصفهان علامه مجلسی 3522 031
اصفهان علامه مجلسی 3523 031
اصفهان فیض 3661 031
اصفهان فیض 3662 031
اصفهان فیض 3664 031
اصفهان امام خمینی 3332 031
اصفهان استقلال 3779 031
اصفهان استقلال 3776 031
اصفهان استقلال 3775 031
اصفهان استقلال 3777 031
اصفهان استقلال 3778 031
اصفهان آزادی 3670 031
اصفهان آزادی 3669 031
اصفهان فیض 3665 031
اصفهان آزادی 3668 031
اصفهان فیض 3663 031
اصفهان علامه مجلسی 3524 031
اصفهان علامه مجلسی 3525 031
اصفهان فروردین 3470 031
اصفهان ولیعصر 3230 031
اصفهان ولیعصر 3231 031
اصفهان ولیعصر 3232 031
اصفهان ولیعصر 3228 031
اصفهان ولیعصر 3226 031
اصفهان گلستان 3450 031
اصفهان گلستان 3451 031
اصفهان گلستان 3452 031
اصفهان بهارستان 3683 031
اصفهان روح الامینی 3580 031
اصفهان روح الامینی 3581 031
اصفهان ولیعصر 3225 031
اصفهان ولیعصر 3229 031
اصفهان ولیعصر 3250 031
اصفهان قندی 3624 031
اصفهان قندی 3625 031
اصفهان قندی 3626 031
اصفهان قندی 3627 031
اصفهان قندی 3628 031
اصفهان قندی 3629 031
اصفهان مدرس 3445 031
اصفهان مدرس 3446 031
اصفهان مدرس 3447 031
اصفهان مدرس 3448 031
اصفهان مهمانسرای میر 3667 031
اصفهان گلستان 3454 031
اصفهان امام خمینی 3333 031
اصفهان منتظری 3771 031
اصفهان خرازی 3338 031
اصفهان خرازی 3337 031
اصفهان خرازی 3335 031
اصفهان خرازی 3336 031
اصفهان بهشتی 3224 031
اصفهان بهشتی 3223 031
اصفهان بهشتی 3222 031
اصفهان بهشتی 3221 031
اصفهان بهشتی 3220 031
اصفهان اشرفی 3365 031
اصفهان اشرفی 3352 031
اصفهان خرازی 3339 031
اصفهان رجایی 3233 031
اصفهان رجایی 3234 031
اصفهان طاهرزاده 3421 031
اصفهان طاهرزاده 3420 031
اصفهان ردانی پور 3268 031
اصفهان ردانی پور 3267 031
اصفهان ردانی پور 3265 031
اصفهان ردانی پور 3266 031
اصفهان ردانی پور 3264 031
اصفهان رجایی 3240 031
اصفهان رجایی 3237 031
اصفهان رجایی 3236 031
اصفهان رجایی 3235 031
اصفهان اشرفی 3738 031
اصفهان اشرفی 3739 031
اصفهان آقابابایی 3261 031
اصفهان خاتم 3441 031
اصفهان خاتم 3440 031
اصفهان خاتم 3439 031
اصفهان خاتم 3438 031
اصفهان بهارستان 3681 031
اصفهان جی شیر 3263 031
اصفهان بهارستان 3682 031
اصفهان امیرکبیر 3387 031
اصفهان امام علی 3781 031
اصفهان امیرکبیر 3386 031
اصفهان امام علی 3780 031
اصفهان خاتم 3442 031
اصفهان خاتم 3443 031
اصفهان خاتم 3444 031
اصفهان آقابابایی 3260 031
اصفهان سید الشهداء 3552 031
اصفهان سید الشهداء 3551 031
اصفهان سپاهان شهر - صدری 3651 031
اصفهان سجاد 3630 031
اصفهان سپاهان شهر - صدری 3650 031
اصفهان ساختمان شماره 2 3666 031
اصفهان ساختمان شماره 2 3663 031
اصفهان ساختمان شماره 2 3662 031
اصفهان ساختمان شماره 2 3660 031
اصفهان ساختمان شماره 2 3661 031
اصفهان امام خمینی 3334 031
آران و بید گل آران و بید گل - آران 473 0314
آران و بید گل آران و بید گل - آران 472 0314
آران و بید گل آران و بید گل - آران 474 0314
دهاقان دهاقان(262قدیم) 533 0315
فولاد شهر فولاد شهر 5262 031
فولاد شهر فولاد شهر 5263 031
فولاد شهر فولادشهر 5264 031
شهرضا شهرضا-ولیعصر 5322 031
شهرضا شهرضا-ولیعصر 5323 031
شهرضا شهرضا-ولیعصر 5324 031
شهرضا شهرضا - همت 5354 031
شهرضا شهرضا - همت 5350 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز امام درچه 3375 031
خمینی شهر حمینی شهر - منظریه 3366 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز امام درچه 3377 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز امام درچه 3376 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز امام 3361 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز امام 3362 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز مطهری 3360 031
خمینی شهر خمینی شهر - مرکز مطهری 3364 031
مبارکه زینعلی 000 031
نجف آباد مطهری 4274 0314
نجف آباد یزدان شهر 4244 0314
نجف آباد یزدان شهر 4245 0314
نجف آباد امام خمینی 4261 0314
نجف آباد امام خمینی 4262 0314
نجف آباد امام خمینی 4263 0314
نجف آباد امام خمینی 4264 0314
نجف آباد ویلا شهر 4225 0314
شاهین شهر شهید مطهری(ره) 4522 0314
شاهین شهر شهید مطهری(ره) 4523 0314
شاهین شهر شهید طالقانی 4529 0314
شاهین شهر شهید طالقانی 4525 0314
شاهین شهر امام خمینی 4527 0314
شاهین شهر امام خمینی 4524 0314
شاهین شهر گلدیس 4526 0314
کاشان شهید قندی(445قدیم) 545 0315
کاشان شهید قندی(444قدیم) 544 0315
کاشان شهید قندی(446قدیم) 546 0315
کاشان شهید قندی(447قدیم) 547 0315
کاشان راوند 551 0315
کاشان ناجی آباد 543 0315
کاشان ناجی آباد 542 0315
کاشان امیر کبیر 534 0315
کاشان امیر کبیر 533 0315
کاشان مهماندوست(424قدیم) 524 0315
کاشان مهماندوست(423قدیم) 523 0315
کاشان مهماندوست(422قدیم) 522 0315
کاشان شهید مطهری 558 0315
کاشان شهید مطهری 557 0315
کاشان شهید مطهری 556 0315
کاشان شهید مطهری(555قدیم) 554 0315