چنانچه سه رقم اول شماره تلفن شما در لیست زیر موجود باشد امکان سرویس دهی اینترنت پرسرعت ADSL برای آن شماره فراهم شده است.
البته می بایست توجه داشته باشید که پس از سفارش شما استعلام از مخابرات ملاک نهایی برقراری سرویس خواهد بود.

نام شهر نام مرکز مخابراتی پیش شماره کد شهر
شهرضا شهید همت 324 0315
شهرضا شهید همت 323 0315
شهرضا ولیعصر 222 0315
شهرضا ولیعصر 223 0315
شهرضا ولیعصر 224 0315
آران و بید گل آران و بید گل - آران 473 0314
آران و بید گل آران و بید گل - آران 472 0314
آران و بید گل آران و بید گل - آران 474 0314
مبارکه زینعلی 000 031
دهاقان دهاقان(262قدیم) 533 0315
فولاد شهر فولاد شهر 526 0315
فولاد شهر فولاد شهر 526 0315
فولاد شهر فولاد شهر 526 0315
خمینی شهر درچه 337 0313
خمینی شهر طالقانی 335 0313
خمینی شهر شهید مطهری 336 0313
خمینی شهر منظریه 337 0313
اصفهان فلاورجان 374 0313
اصفهان جی شیر3263-ردانی264-265-266-267وآقابابایی 260-261 326 0313
اصفهان فلاورجان3743 374 0313
اصفهان فروردین3470 347 0313
اصفهان شهید چمراو 554-555-556-557-558-559 و سید الشهدا 3552-3553 355 0313
اصفهان شهید چمران3560 356 0313
اصفهان شهید قندی624-625-626-627-628-629 362 0313
اصفهان مدرس445-446-447-448-خاتم الانبیاء(ص)440-441-442-443-444 344 0313
اصفهان علامه مجلسی521-522-523-524 352 0313
اصفهان شهید کلانی531 353 0313
اصفهان بهارستان681-682 368 0313
اصفهان منتظری771-772-773و استفلال775-776-777-778-779 377 0313
اصفهان آزادی670 367 0313
اصفهان آزادی668-669-ساختمان شماره2 666-667-فیض-661-662-663-664 366 0313
اصفهان سجاد630 363 0313
اصفهان صدری سپاهان شهر650-651 365 0313
اصفهان امام علی(ع)780-781 378 0313
اصفهان شهید اشرافی3365 336 0313
اصفهان شهید اشرافی3352 335 0313
اصفهان شهید اشرافی738-739 373 0313
اصفهان امیرکبیر386-387 338 0313
اصفهان طاهر زاده420-421 342 0313
اصفهان خاتم الانبیاء(ص)438-439 343 0313
اصفهان خاتم الانبیاء(ص) 3440 0313
اصفهان خاتم الانبیاء(ص) 3441 0313
اصفهان خاتم الانبیاء(ص) 3442 0313
اصفهان خاتم الانبیاء(ص) 3443 0313
اصفهان خاتم الانبیاء(ص) 3444 0313
اصفهان شهید ردانی پور 3264 0313
اصفهان شهید ردانی پور 3265 0313
اصفهان شهید ردانی پور 3266 0313
اصفهان شهید ردانی پور 3267 0313
اصفهان شهید ردانی پور 3268 0313
اصفهان شهید خرازی335-336-337-338-339وامام خمینی331-332-333-334 333 0313
اصفهان شهید خرازی 3336 0313
اصفهان شهید خرازی 3337 0313
اصفهان شهید خرازی 3338 0313
اصفهان شهید خرازی 3339 0313
اصفهان شهید آقابابائی 3260 0313
اصفهان شهید آقابابائی 3261 0313
اصفهان شهید رجایی233-234-235-236-237-238-239و ولعصر230و231 323 0313
اصفهان شهید رجایی 3234 0313
اصفهان شهید رجایی 3235 0313
اصفهان شهید رجایی 3236 0313
اصفهان شهید رجایی 3237 0313
اصفهان شهید رجایی 3238 0313
اصفهان امام خمینی 3331 0313
اصفهان امام خمینی 3332 0313
اصفهان امام خمینی 3333 0313
اصفهان امام خمینی 3334 0313
اصفهان شهید بهشتی221-222-223-224و ولیعصر 225-226-228-229 322 0313
اصفهان شهید بهشتی 3221 0313
اصفهان شهید بهشتی 3223 0313
اصفهان شهید بهشتی 3222 0313
اصفهان شهید بهشتی 3224 0313
اصفهان ولیعصر(عج) 3225 0313
اصفهان ولیعصر(عج) 3226 0313
اصفهان ولیعصر(عج) 3228 0313
اصفهان ولیعصر(عج) 3229 0313
اصفهان ولی عصر از 2306000به بالا 3230 0313
اصفهان ولی عصر(ثبت نام بعد از استعلام) 3231 0313
اصفهان گلستان450-451-452 345 0313
اصفهان گلستان 3452 0313
اصفهان گلستان 3451 0313
اصفهان گلستان460-465 346 0313
اصفهان گلستان 3465 0313
نجف آباد مطهری 4274 0314
نجف آباد یزدان شهر 4244 0314
نجف آباد یزدان شهر 4245 0314
نجف آباد امام خمینی 4261 0314
نجف آباد امام خمینی 4262 0314
نجف آباد امام خمینی 4263 0314
نجف آباد امام خمینی 4264 0314
نجف آباد ویلا شهر 4225 0314
شاهین شهر شهید مطهری(ره) 4522 0314
شاهین شهر شهید مطهری(ره) 4523 0314
شاهین شهر شهید طالقانی 4529 0314
شاهین شهر شهید طالقانی 4525 0314
شاهین شهر امام خمینی 4527 0314
شاهین شهر امام خمینی 4524 0314
شاهین شهر گلدیس 4526 0314
کاشان شهید قندی(445قدیم) 545 0315
کاشان شهید قندی(444قدیم) 544 0315
کاشان شهید قندی(446قدیم) 546 0315
کاشان شهید قندی(447قدیم) 547 0315
کاشان راوند 551 0315
کاشان ناجی آباد 543 0315
کاشان ناجی آباد 542 0315
کاشان امیر کبیر 534 0315
کاشان امیر کبیر 533 0315
کاشان مهماندوست(424قدیم) 524 0315
کاشان مهماندوست(423قدیم) 523 0315
کاشان مهماندوست(422قدیم) 522 0315
کاشان شهید مطهری 558 0315
کاشان شهید مطهری 557 0315
کاشان شهید مطهری 556 0315
کاشان شهید مطهری(555قدیم) 554 0315